Ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

Od dubna 2021 jsme díky financování Ministerstva zdravotnictví ČR zahájili činnost projektu Ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty, který umožňuje intenzivní péči o adiktologické pacienty v prostředí psychiatrické ambulance formou multidisciplinární péče a case managementu. Cílem projektu je komplexní péče o osoby s duševním onemocněním tak, aby byly co nejvíce posíleny jejich zotavení a zapojení se do běžného fungování.

Projekt je realizován na adrese Budějovická 59 Jesenice u Prahy.

Cílová skupina:

  • osoby starší 15 let ohroženi/zasaženi závislostí (včetně nelátkového závislostního chování) v jakékoli fázi adiktologické poruchy
  • osoby starší 15 let s tzv. „duální diagnosou“, kdy je vedle adiktologické poruchy diagnostikováno jiné duševní onemocnění
  • rodinní příslušníci a blízké okolí těchto jedinců

Díky realizaci projektu ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty jsme schopni zajistit tyto služby:

  • vyšetření, diagnostiku, edukaci a léčbu zajištěnou psychiatrem
  • diagnostiku, poradenství a terapii zajištěnou psychologem
  • komplexní adiktologickou péči (včetně vstupního zhodnocení, adiktologické terapie individuální, rodinné a skupinové)
  • ošetřovatelskou péči zajištěnou psychiatrickou sestrou, včetně péče v přirozeném prostředí pacienta
  • koordinaci péče ve spolupráci se zainteresovanými službami

Realizace projektu je zajištěna multidisciplinárním týmem, který tvoří psychiatr, klinický psycholog, psychiatrické sestry a adiktologové.

Realizace je součástí pilotního projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost a je financován z dotačního programu: Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty. Projekt je určen pro: Osoby s duševním onemocněním.

Na projekt je poskytována podpora ze zdrojů EU z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) prostřednictvím MZČR a ze státního rozpočtu.