Pomůžeme vám zbavit se problémů spojených se závislostí

Poskytujeme péči lidem, kteří mají problém s užíváním nelegálních či legálních návykových látek. Dále osobám s tzv. nelátkovou závislostí, tedy těm, kteří mají problémy s hráčstvím, propadli rizikovým aktivitám v kyberprostoru, trpí závislostí na sociálních sítích, internetu nebo online hraní. Dále lidem s poruchou příjmu potravy, workoholikům, lidem setrvávajícím ve vztazích, které jim ubližují… Zkrátka jsme tu pro všechny, kterým jejich nutkavé, opakující se chování nepříznivě zasahuje do kvality života.

Pracujeme s lidmi ve všech fázích vývoje závislostních poruch. Tedy s osobami experimentujícími, problémově užívajícími, závislými, ale i abstinujícími. S lidmi s různou mírou motivace ke změně. S těmi, kteří chtějí svůj problém řešit, i s těmi, kteří ho řešit nechtějí, ale jsou nuceni např. svým okolím, nebo jim je léčba soudně uložena.

Naší specializací jsou pacienti s duálními diagnózami, tedy s psychiatrickou komorbiditou, což představuje výskyt dvou a více symptomů nebo psychických poruch u jedné osoby.  Často jde o závislostní poruchu spojenou např. se schizo-afektivní poruchou, hraniční poruchou osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchou, poruchami autistického spektra, depresemi, úzkostmi, sebepoškozováním, suicidálními proklamacemi či jednáním, stavy po TS, ADHD apod.

Zaručujeme bezpečné a důvěrné prostředí pro komunikaci. Dbáme na holistický přístup, tzn. známe a pozitivně ovlivňujeme všechny složky pacientova života – jeho zdravotní stav, psychické naladění, sociální zázemí, pracovní, vztahové, trestní či dluhové záležitosti. Naším cílem je zvýšit kvalitu života našich pacientů.

  • Přijímáme dospělé i dětské pacienty.
  • Péči zajistíme také pacientům v ochranné léčbě toxikomanické a psychiatrické.
  • Věnujeme se také na prevenci závislostních poruch u rizikových psychiatrických pacientů.

Jak léčba závislosti probíhá?

Nabízíme ucelený doléčovací program zaměřený na prevenci relapsu a stabilitu v abstinenci, ambulantní léčbu standardní pro pacienty s mírnějším průběhem onemocnění a ambulantní intenzivní léčbu pro pacienty se závažnější závislostní problematikou odmítající léčbu rezidenční.

Po prvním setkání posoudíme stav pacienta a závažnost jeho problému. Jedná se o komplexní analýzu a zhodnocení zdravotního stavu a sociální situace pacienta. Na základě toho sestavíme individuální plán jeho péče. Léčba většinou zahrnuje individuální, skupinovou a rodinou terapii směřující k dosažení pozitivních změn. Důraz klademe na vytvoření a udržení bezpečného a důvěrného terapeutického vztahu.


Objednat se →