MUDr. Jana Schmidtová, Ph.D.

psychiatr, dětský psychiatr, psychoterapeut

Má atestace v oboru psychiatrie, dětská psychiatrie, návykové nemoci a funkční specializaci v systemické psychoterapii. Absolvovala mnoho psychoterapeutických výcviků – Transference focused psychoterapy, Neobvyklé páry v terapii, Párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie, Supervize skupinové psychoanalytické terapie, Psychoanalytické teorie a praxe skupinové analýzy, Skupinová psychoanalytická terapie a Psychoterapeutický dynamický výcvik komunitní. Pracovala jako vedoucí lékařka na dětských lůžkových odděleních, na odděleních specializujících se na léčbu závislosti, v psychiatrických nemocnicích, i v psychiatrických ambulancích. Je členkou mnoha odborných společností, spolupracuje na řadě výzkumných projektech. Intenzivně se věnuje publikační a přednáškové činnosti. Specializuje se na poruchy autistického spektra a práci s traumatizovanými osobami.


MUDr. Ladislav Procházka

psychiatr

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval dvě atestace z psychiatrie a atestaci ze sexuologie. Pracoval na Psychiatrické klinice 1. LF UK v Praze 2, v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v soukromé psychiatrické a sexuologické ambulanci v Praze 5 a v Praze 1. Je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, sexuologie a alkohologie. V týmu zdravotnického zařízení Aditea, s.r.o. se věnuje převážně psychiatrickým a adiktologickým pacientům.


PhDr. Petr Štěpánek, Ph.D.

psycholog, psychoterapeut, arteterapeut

Vystudoval sociální psychologii na FSS MU, psychologii na FF MU, Arteterapii na PF JU a Sociální, pastorační práci na EFT UK. Aktuálně se připravuje k atestaci z Klinické psychologie. Absolvoval komplexní systematický psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“. V minulosti působil jako vedoucí psycholog v dětské psychiatrické léčebně, ve Středisku výchovné péče, vyučoval arteterapii na VOŠ, byl instruktorem sociálně psychologických výcviků primární prevence, rovněž provozoval vlastní praxi. Podílí se na odborné výzkumné činnosti v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Intenzivně se věnuje publikační a přednáškové činnosti. Pracuje s dětmi, dorostem i dospělými pacienty.


Mgr. Kristýna Porazilová

klinický dětský psycholog

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Karlovy university v Praze. Má atestaci z klinické psychologie a dětské klinické psychologie. Psychoterapeutický výcvik absolvovala v institutu PCA Praha (dle Carl Rogers). Později se specializovala na práci s dětskými pacienty a absolvovala několik kurzů terapie hrou. Pracovní zkušenosti získala v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech a na oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice. Několik let měla vlastní soukromou praxi. Na pracovišti ADITEA je od roku 2021. Je šťastně vdaná a má tři již dospělé děti.


Mgr. Tereza Králová

adiktolog

Adiktologii se Tereza věnuje od roku 2016, kdy již při studiu začala pracovat v kontaktním centru a terénním programu pro drogové uživatele. Zde se věnovala zejména indigenní práci s uživateli návykových látek založené na principu harm reduction. Poté se téměř tři roky věnovala práci s mladší cílovou skupinou v adiktologické ambulanci pro děti a dorost. Zde pracovala formou case managementu na řešení závislostního chování dětí ve věku od 10 let. Kromě individuální a skupinové terapie se zaměřovala také na práci s rodinou. Je absolventkou kurzu motivačních rozhovorů, základní krizové intervence, metod kognitivně-behaviorální terapie v praxi a dalších. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamické psychoterapii. V ambulanci Aditea pracuje od srpna 2021, kde se podílí na projektu ARP-AD v rámci reformy psychiatrické péče. Volný čas ráda tráví v přírodě, s přáteli u dobré kávy nebo cvičením jógy.


Mgr. Karolína Svobodová

adiktolog

Vystudovala adiktologii na Karlově univerzitě. Od roku 2018 pracovala v neziskové organizaci jako lektorka primární prevence rizikového chování na základních školách. Zde se podílela na tvorbě metodických doporučení v oblasti prevence v adiktologii. Absolvovala stáže v nízkoprahových zařízeních, na lůžkových odděleních i v ambulantních adiktologických službách. V rámci studia absolvovala kurz motivačních rozhovorů, sociálně-psychologický a poradenský výcvik a nácvik psychoterapeutických dovedností. Získala zvláštní odbornou způsobilost S4 absolvováním kurzu Práce s klientem v přirozeném prostředí. V ambulanci Aditea pracuje od roku 2021 a je zde součástí projektu ARP-AD, který je zaměřen na podporu adiktologických pacientů v prostředí ambulantní psychiatrické péče.