Poruchy autistického spektra

Jedná se o duševní poruchy, která se projevují narušením v sociální oblasti – tzv. sociální maladaptace, v oblasti verbální i neverbální komunikace a deficitem představivosti. Nejvíce abnormálních projevů typických pro autistickou poruchu se projevuje od 3 do 5 let věku. Ve vyšším věku některé typické projevy poruchy ustupují a mění se symptomatika. V různém věku se objevují jiné symptomy, některé již pro autistickou poruchu méně typické. Změna autistické symptomatiky v různém věku dítěte či v dospělosti komplikuje diagnostiku tohoto onemocnění. Autistickou poruchu u malých dětí do 3 let lze rozpoznat podle časných indikátorů. U některých dětí ji lze předběžně diagnostikovat již ve 12-18 měsících.

Sociální schopnosti nemocných lze významně zlepšit pomocí terapie, zvláště pokud se začne v předškolním věku. Některé autistické děti, zejména ty s Aspergerovým syndromem, jsou schopné řádné školní docházky i dalšího studia.
Mezi autistické poruchy se řadí Dětský autismus, Vysoce funkční dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, Jiná dezintegrační porucha v dětství, Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby.
V naší ambulanci se věnujeme diagnostice poruch autistického spektra, speciální terapii, psychoterapii a farmakoterapii dětí i dospělých s tímto onemocněním. Dále pak individuální psychoterapii a poradenství pro rodiče a příbuzné pacientů s tímto onemocněním.

MUDr. Jana Schmidtová, Ph.D. je aktivním členem pracovní skupiny při Úřadu Vlády pro pomoc lidem s poruchou autistického spektra. Spolupodílela se na tvorbě metodiky pro včasný záchyt dětí s tímto onemocněním. Vyškolila 550 praktických lékařů pro děti a dorost v diagnostice poruch autistického spektra dětí ve věku 18-24 měsíců věku.
Pomoc rodinám s včasně zachycenou poruchou autistického spektra je také podpora programu SIMPLE STEPS , programu obsahující první kroky a doporučení pro rodiče autistických dětí a vysvětlení základních kroků pomoci metodou ABA terapie.

Objednat se →