Autismus


Poruchy autistického spektra je skupina duševních poruch.

Jedná se o duševní poruchy, která se projevují narušením ve 3 oblastech: narušení v sociální oblasti, tzv. sociální maladaptací, narušení v oblasti verbální i neverbální komunikace a deficitem představivosti. Nejvíce abnormálních projevů typických pro autistickou poruchu se projevuje od 3 do 5 let věku, ve vyšším věku některé typické projevy poruchy ustupují, mění se symptomatika a v různém věku se objevují jiné symptomy, některé již pro autistickou poruchu méně typické. Změna autistické symptomatiky v různém věku dítěte či v dospělosti komplikuje diagnostiku autistických poruch. Autistickou poruchu u malých dětí do 3 let lze rozpoznat podle časných indikátorů autistické poruchy. U některých dětí lze rozpoznat autistickou poruchu a předběžně ji diagnostikovat již ve 12-18 měsících věku.

Pomocí terapií lze zlepšit sociální schopnosti významně, zvláště poruch se započne v předškolním věku, některé autistické děti zejména děti s Aspergerovým syndromem jsou schopné řádné školní docházky i dalšího studia.

Autistické poruchy:
Dětský autismus  F 84.0
Dětský autismus vysoce funkční
Atypický autismus  F 84.1
Rettův syndrom  F84.2
Aspergerův syndrom F84.5
Jiná dezintegrační porucha v dětství  F 84.3
Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby  F 84.4

Včasná diagnostika autistických poruch je důležitá.

Pomocí  terapií lze zlepšit sociální schopnosti významně, zvláště poruch se započne v předškolním věku , některé autistické děti zejména děti s Aspergerovým syndromem jsou schopné řádné školní docházky i dalšího studia.

Věnujeme se intenzivně diagnostice poruch autistického spekra (PAS) – v rozsahu několika hodin, speciální terapii,  psychoterapii a farmakoterapii dětí i dospělých s autismem.

 

Další oblastí je individuální psychoterapie a poradenství pro rodiče autistických dětí.

Připravujeme skupinovou psychoterapii a edukativní program pro rodiče autistických dětí.
Pracujeme na zlepšení situace dětí i dospělých klientů s PAS a jejich rodin.

MUDr. Jana Schmidtová je aktivním členem pracovní skupiny při Úřadu Vlády pro pomoc lidem s PAS, kde jsou navrhovány speciální kroky v této oblasti.

Spolupodíleli jsme se přímo na metodice  vytvoření návrhu včasného záchytu dětí s PAS, který byl schválen Úřadem vlády zahajující plošný screening dětí ve věku  18-24 měsíců v ambulancích pediatrů

V 11/2016-1/2017 MUDr. Schmidtová ve spolupráci s se Společností Praktických pediatrů vyškolila 550 praktických lékařů pro děti a dorost v diagnostice a screnningu dětí ve věku  18-24 měsíců věku.

Dalším krokem pro pomoc rodinám s včasně zachycenou PAS, je podpora programu SIMPLE STEPS, programu obsahující první kroky a doporučení pro rodiče autistických dětí a vysvětlení základních kroků pomoci metodou ABA terapie.

© Copyright Aditea.cz - Developed by Internet24.cz